Agnieszka Duczmal Amadeus vol 5

Agnieszka Duczmal Amadeus vol 5

  • Allegro ma non troppo - Sekstet B-dur op. 18

  • Andante ma moderato - Sekstet B-dur op. 18

  • Scherzo. Allegro molto - Sekstet B-dur op. 18

  • Rondo. Poco allegretto e grazioso - Sekstet B-dur op. 18

  • Allegro non troppo - Sekstet G-dur op. 36

  • Scherzo. Allegro non troppo - Sekstet G-dur op. 36

  • Poco adagio - Sekstet G-dur op. 36

  • Poco allegro - Sekstet G-dur op. 36